O NAMA
OBLASTI RADA
PROJEKTI
EU RED I
EU RED II
PAR Projekt
CSTP Projekt
OECD projekt
Strategija razvoja poljoprivrede Brčko distrikta BiH
Strategija zastite okolisa u Brčko distriktu BiH
Strategija razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu
ZAPOSLENI
KONTAKT
LINKOVI
POSLOVI
USLUGE
VIJESTI
   Početak | Kontakt | Mapa 
ENG            BIH


     Početak  / PROJEKTI  / CSTP Projekt

Naziv projekta: Projekt obuke državnih sužbenika

Uloga Agenore-a: Agenore konsultant angažovan na poziciji eksperta za oblast upravljanja ljudskim potencijalima

Opis projekta: Projekat obuke državnih službenika je jednogodišnji program dizajniran da odgovori potrebama za obukom državnih službenika u BiH kako na držvnom tako i na entitetskim nivoima.Naglasak je stavljen na jačenje državnog kapaciteta a strategija obuke je bazirana na procjenama sprovedenim od strane agencije za državnu službu u BiH kao i na nalazima do kojih se došlo kroz sistemski pregled institucija javne uprave.Projektom je predviđena obuka oko 3000 državnih službenika u BiH.

Osnovni cilj ovog projekta je strateški pristup izgradnji kapaciteta, kojiće doprinijeti jačanju državne službe u BiH kroz razvoj i sprovođenje obuke zasnovane na prioritetima koji proizilaze iz plnova agencija kao i drugih relevantnih dokumenata uključujući i funkcionalne preglede koje je sačinila Deegacija Evropske komisije u BiH.

U toku realizacije osnovnog cilja, biće realizovani i sledeći neposredni ciljevi:

1.      Razvoj i sprovedba identifikovanih potreba iz programa za obuku državnih službenika u BiH, koji su proizašli iz  izvještaja procjene i koje uzimaju u obzir usklađivanja sa propisanim pravnim normama, uključujući i harmonizaciju sa standardima EU.

2.      Daljnji razvoj kapaciteta agencija za državnu službu/upravu u organizovanju razumljive, strateški orjentisane obuke za državne službenike.

3.      Razvoj standarda u svrhu promovisanja visokog kvaliteta obuke državnih službenika i vrijednosti cjeloživotnog učenja u skladu sa pristupom EU.

 Za više informacije, posjetite http://cstp.undp.ba


     KRATKE VIJESTI

05.01.2009.
Završen nacrt Akcionog plana razvoja poljoprivrede u Brčko distriktu
Nakon realizovanog procesa konsultacija sa lokalnim akterima sektora poljoprivrede, kroz održane radionice i direktne intervjue, izrađen je nacrt dokumenta Akcionog plana za razvoj sektora poljoprivrede u Brčko distriktu BiH. Ovaj dokument predstavlja operativni plan za implementaciju izrađene Strat >>>
Oktobar 2008.
Izrada Akcionog plana za razvoj poljoprivrede u Brčko distriktu BiH
Nakon izrade nacrta Strategije razvoja poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja u Brčko distriktu BiH za period 2008.-2013. godine, Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu u Vladi Brčko distrikta je pokrenulo aktivnosti na izradi Akcionog plana za implementaciju Strategije. Putem ten >>>
10.07.2008.
Izrađena Strategija razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu
Agenore d.o.o. je, kao član konzorcija sa Ekonomskim fakultetom u Tuzli i Institutom za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda, učestvovao u izradi Strategije razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu za period 2009.-2013. godine. Projekt je finansiralo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodopriv >>>
Maj 2008.
Prezentacija analize stanja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu
Konzorciju koji čine Agenore doo Brčko, Ekonomski fakultet Tuzla i Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona dodijelilo posao izrade Strategije razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu za razdoblje 2009.-2013. godine. Nak >>>
01.02. 2008.
Strateško planiranje razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu
Izrada Strategije razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu, za period 2009.-2013. godine, dodijeljena je konzorciju koji čine Ekonomski fakultet Tuzla, Agenore d.o.o. iz Brčko distrikta BiH i Institut za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda. Ovaj projekt finansira Vlada Tuzlanskog kantona kroz Mini >>>
    
  Copyright © 2005 - 2007 AGENORE d.o.o. - Last update: 21.1.2009.